Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

Was erledige ich wo?

5

Aufgabe

Ansprech-

Telefon Zimmer E-Mail

partner

09286

Nr.

Schwerbehindertenausweise

R. Kätzel

941-22 206

kaetzel.rainer@oberkotzau.de

Sitzungsprotokolle

H. Maier

941-14 206

maier.helena@oberkotzau.de

Sondernutzungen

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Sozialhilfe

R. Kätzel

941-22 206

kaetzel.rainer@oberkotzau.de

Sperrstunden

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Spielplätze

R. Görich

941-25 105

goerich.raimund@oberkotzau.de

Sportliche Ehrungen

K. Raithel

941-10 205

raithel.karin@oberkotzau.de

Sportförderung

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Sporthallenbelegung

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Standesamt

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Stundungsanträge

H. Maier

941-14 206

maier.helena@oberkotzau.de

Straßenbeleuchtung

E. Fleischer

941-24 105

fleischer.edith@oberkotzau.de

R. Görich

941-25

goerich.raimund@oberkotzau.de

Steueramt

C. Karl

941-15 208

karl.carmen@oberkotzau.de

Straßenaufgrabungsarbeiten

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Straßenunterhalt

R. Görich

941-25 105

goerich.raimund@oberkotzau.de

Sühneverfahren

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Tourismus

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Vaterschaftsanerkenntnisse

R. Kätzel

941-22 206

kaetzel.rainer@oberkotzau.de

Verkehrsangelegenheiten

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Verkehrsüberwachung

R. Görich

941-25 105

goerich.raimund@oberkotzau.de

Versammlungswesen

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Vereinswesen

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Vermessungsanträge

E. Fleischer

941-21 105

fleischer.edith@oberkotzau.de

Volkshochschulanmeldung

H. Köppel

941-12 205

koeppel.helga@oberkotzau.de

K. Raithel

941-10

raithel.karin@oberkotzau.de

Volkshochschule

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Wahlen

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Waffensachen

D. Ehspanner

941-20 102

ehspanner.dagmar@oberkotzau.de

Wasserwerk/Wasserhärte

C. Karl

941-15 208

karl.carmen@oberkotzau.de

Wasserwerksbaubeiträge

E. Fleischer

941-21 105

fleischer.edith@oberkotzau.de

Weihnachtsmarkt

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Wiesenfest

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Winterdienst

R. Görich

941-25 105

goerich.raimund@oberkotzau.de

Wirtschaftsförderung

S. Breuer

941-0

204

breuer.stefan@oberkotzau.de

Wochenmarkt

G. Tauwaldt

941-19 202

tauwaldt.guenter@oberkotzau.de

Wohngeld

R. Kätzel

941-22 206

kaetzel.rainer@oberkotzau.de

Zivilschutz

C. Ordnung

941-21 104

ordnung.carolin@oberkotzau.de

Zuwendungsanträge

H. Maier

941-14 206

maier.helena@oberkotzau.de